Tuba për drenazhim

TUBAT PER DRENAZHIM HDPE-LDPE


Tubat për drenazhim montohen rreth objekteve, fushave sportive dhe vendeve të ndryshme. Këta tuba kanë për qëllim largimin e lagështisë nga objekti dhe vendet e caktuara. Kompania FERPLAST tubin për drenazhim e prodhon në atë formë ku 55% e tubit është e shpurar ndërsa 45% është e pa shpuar. Montimi i këtyre tubave duhet të bëhet në atë mënyrë që pjesa e shpuar të mbetet lartë dhe ajo e pa shpuar poshtë dhe duhet të mbulohet me rërë ku arsyeja e montimit të tillë është se : nga pjesa e shpuar lartë bie uji në pjesën e pa shpuar e cila pjesë shërben për largimin e ujit deri në vendin e caktuar. Kompania FERPLAST këtë tub e prodhon sipas standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969.

 

Facebook
Instagram