Puseta të plastikës

PUSETA PLASTIKE

Puseta e plastikës është e destinuar për zonat e trafikut për këmbësorë ose automjete dhe instalime nëntokësore në përputhje me këkesat e përgjithshme të dhëna në sandardin EN 476

Puseta e plastikës janë zëvendësuese të pusetave të betonit sepse kanë këto përparësi:

  • Janë të prodhuara nga materiali HDPE(peshë e lehtë)
  • Jetëgjatesia e tyre është 50vite
  • Montim i shpejtë
  • Rezistencë e lartë ndaj nxehtësisë dhe kemikateve
  • Rezistencë ndaj bakterieve
  • Nuk lejon rrjedhje jashtë pusetës
  • E mbron ambientin
  • Përmbush standardin EN 13598-2